Visieontwikkeling, innovatie, project- en procesbegeleiding en coaching

Sterk uit Armoede (Aanpak voor ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting)

Initiatiefnemer en ontwikkelaar

In de noordelijke provincies hebben wij een bewezen effectieve aanpak ontwikkeld en opgezet voor het doorbreken van armoede en sociale uitsluiting. Sterk uit Armoede is het vervolg op het project Samen Sterk en richt zich op het verankeren, verspreiden en tot duurzaam succes maken van de methodiek. Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting werken samen met professionals binnen verschillende maatschappelijke organisaties en gemeenten aan het doorbreken van generatiearmoede. Dit geeft weer kansen aan kinderen van mensen in armoede om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken. De aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ in als (betaalde) tandems van professionals. Zij weten mensen in langdurige armoede letterlijk en figuurlijk te bereiken.

Voor meer informatie zie: www.sterkuitarmoede.nl

EDASU

Landelijk mede-initiatiefnemer en ontwikkelaar

Met andere partijen wordt landelijk vormgegeven aan de aanpak voor ervaringsdeskundigheid in armoede en sociale uitsluiting. Er zijn vier pijlers: opleiding, werk, verspreiding en erkenning. De landelijke ontwikkeling van deze aanpak wordt ondersteund door het Ministerie van SoZaWe.

OTAV

Innovatie en projectbegeleiding

Ziva is toegevoegd aan het landelijk expertteam van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om gemeenten te ondersteunen bij de integratie en participatie van asielzoekers en statushouders. Voor diverse gemeenten zijn trajecten uitgezet samen met de asielzoekers/statushouders.

COA; ontmoeting en perspectief

Initiatiefnemer en projectleiding

Met het COA ontwikkelen we een nieuwe aanpak, waarbij talenten en expertise van mensen worden benut. Bewoners zelf (inwoners en vluchtelingen) organiseren ontmoeting en onderlinge diensten Er ontstaat weer perspectief  voor vluchtelingen, wederkerigheid wordt ontwikkeld en mensen met een status zijn beter voorbereid op een rol in de samenleving en de verwachtingen die daarbij horen.

Eindverslag ‘Kom over de brug

Docent Hanzehogeschool voor externe partijen

Training en coaching

Als extern docent zijn we verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.
In opdracht verzorgen we trainingen op maat op het gebied van strategie en organisatie, verandermanagement en leiderschap. En we bieden onderzoeksbegeleiding, begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling en intervisie aan studenten.

Emmerhoutlijm

Innovatie en projectbegeleiding

In de wijk Emmerhout in Emmen, hebben medewerkers van Espria organisaties samen met bewoners en de welzijnsstichting Sedna, een gezamenlijke start gemaakt met het kantelen van werken.

Op verschillende thema’s en niveaus is gewerkt aan een nieuwe werkwijze die bijdraagt aan meer welbevinden van de wijkbewoners en minder zorg. De eigen kracht en wederkerigheid van de inwoners, het integraal werken in de wijk en samenhang in de wijk zijn uitgangspunten. Uiteindelijk zal de aanpak leiden tot een kostenbesparing van zorgkosten en tot professionals in de wijk die samenwerken met de kracht en bronnen van bewoners (individueel en op wijkniveau).

Beste Buur

Innovatie en projectbegeleiding

In Veendam heeft ZIVa in opdracht van de Ledenvereniging van Espria Beste Buur ontwikkeld en in de steigers gezet. Onder het motto ‘Van zorg en werkeloosheid naar werk en zorgeloosheid’ hebben de bewoners onderlinge diensten en buurtbedrijven opgezet. Samenwerkende organisaties van gemeente, zorg, welzijn, woningcorporatie en sociale werkvoorziening, alsmede ondernemers, zijn hierbij betrokken. Het concept laat de oude manier van het leveren van producten en diensten los en faciliteert daarvoor in de plaats wijkbewoners om dingen voor elkaar en met elkaar te doen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een levendige wijk.

Beste Buur is een antwoord op de snel veranderende samenleving, waarin eigen kracht, burgerinitiatieven, cocreatie en het bottum-up samenwerken centraal staat.

Lees voor meer informatie het Spoorboekje Beste Buur

Samen Sterk

Innovatie en projectbegeleiding

Samen Sterk is een aanpak die zich richt op het doorbreken van generatiearmoede. Deze aanpak is met voor en door de mensen die het betreft. De kern van de aanpak bestaat uit:

  • opleiden van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
  • het inzetten van de ervaringsdeskundigen als tandem met een professional (bijvoorbeeld als docent, hulpverlener, baliemedewerker of anders)
  • een maatje als wegwijzer coach en ter versterking van het sociale netwerk
  • beter benutten van financiële mogelijkheden

Met deze aanpak zijn mensen in armoede gelijkwaardige gesprekspartner geworden. Is wederzijdse bejegening en begrip verbeterd. Eigen regie staat staat centraal en leidt het tot nieuw beleid bij gemeenten en organisaties.

Deze aanpak is in Oost Groningen ontwikkeld en opgezet samen met de gemeenten Veendam en Pekela.

Lees voor meer informatie de folders:
Samen Sterk folder
Samen Sterk conclusies
Samen Sterk conclusies deel 2

Positionering bewonersraad binnen de woningcorporatie

Visieontwikkeling

Het begeleiden van het bestuur van de Bewonersraad deltaWonen naar het ontwikkelen van eigen missie en visie en met hen een pad uitzetten naar strategische en operationele doelen. Hiermee kan zij onafhankelijk opereren en de belangen van de huurders optimaal behartigen.

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid; Goud Waark

Innovatie en projectbegeleiding

In Noord Groningen hebben wij een concept ontwikkeld waarbij senioren een duurzame informele structuur in hun buurt of wijk of dorp opzetten. Zij organiseren onderling ontmoeting, hulp en ondersteuning in die gemeenschap. Zo kunnen kwetsbare ouderen zo lang mogelijk deel blijven uitmaken van de samenleving. Er ligt maximale zelfregie en eigenaarschap bij de gemeenschap. De gemeente, de lokale zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties, 1ste lijnszorg waaronder huisartsen en ondernemers sluiten hierbij aan.

Het uitgangspunt van onze aanpak is dat het overschot aan sociaal kapitaal benut wordt. Inmiddels functioneren Nova Noabers in Winsum, de Noaberstee in Baflo en de Verzoamelstee in Bedum. Dit initiatief is mogelijk gemaakt door Vitok, een gezamenlijk thematisch programma van de stichting RCOAK en het Fonds Sluyterman van Loo.

Van beleid naar strategisch doel naar concrete aanpak

Visieontwikkeling

Begeleiden van de welzijnsinstelling ‘Miks Welzijn’ bij organisatievraagstukken, ter voorbereiding op transformatie en transitie. Daarmee ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerken, wijkgericht werken in sociale teams en doorvoeren van nieuwe functies en reorganisatie.

Welzijn Nieuwe Stijl

Visieontwikkeling en procesbegeleiding

Landelijk adviseur ‘Welzijn Nieuwe Stijll’ in opdracht van het ministerie van VWS, bij de gemeenten:

  • Baarn
  • Groningen
  • Kampen
  • Utrechtse Heuvelrug

Transitieproject GGZ Drenthe

Innovatie en projectbegeleiding

Ontwikkelen van een werkwijze, begeleiden van de professionals en mede richting geven aan de reorganisatie naar FACT in de wijk in de transitie van intramurale GGZ zorg naar extramuraal. Het doel is dat cliënten van GGZ Drenthe weer gaan wonen en leven in de wijk. Zij maken weer deel uit van de samenleving. Dit is mogelijk gemaakt doordat de professionals onderlinge verbindingen tot stand hebben gebracht tussen verschillende informele en formele organisaties. Dit transitieproject is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Assen. Er zijn verschillende innovatieve werkwijzen voor extramuralisering ontwikkeld, zoals het ‘Leefplan’ en de ‘Werkwijzer’.

Leiding geven aan veranderprocessen

Training in opdracht van de Hanzehogeschool Groningen

De teamleiders van Tinten Welzijnsgroep hebben een training gekregen over alle aspecten van leiding geven en leiderschap bij de veranderingsprocessen die plaats vinden in enerzijds de interne organisatie en anderzijds wat de veranderende samenleving van hen vraagt. De training sluit aan bij de nieuwe visie van de Tinten Welzijnsgroep en bij het werken vanuit de U-Theorie van Otto Scharmer.

Dromen, denken, doen

Visieontwikkeling

Met bestuurders van woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties hebben wij een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld op de  transities en decentralisaties. Met behulp van diverse werkvormen en methodieken zijn we gekomen tot een concrete uitwerking van de samenwerking en ontschotting tussen de verschillende sectoren van wonen, welzijn, zorg en arbeid.

Projectmatig werken

Training in opdracht van de Hanzehogeschool Groningen

De medewerkers van Lefier maken tijdens de training ‘Projectmatig werken’ kennis met alle aspecten van het opzetten, uitvoeren, bewaken en evalueren van projecten. De kennis is direct in praktijk gebracht tijdens de training, door te werken vanuit eigen casuïstiek.

Van aanbod- naar vraaggericht werken

Visieontwikkeling

Op basis van uitgangspunten van ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ voor Miks Welzijn de producten ‘woonbegeleiding’ en ‘gezinsbegeleiding’  herdefiniëren.